Program Pedagogiczno-Dydaktyczny

Prawa dziecka1.

 Każde dziecko jest indywidualnością wymagającą odmiennego podejścia.

 

2.

 Dzieci w naszej placówce wychowują się i uczą w atmosferze zrozumienia, tolerancji i równości.

 

3.

 Uznajemy tradycje i wartości kulturowe dzieci różnych narodowości i wyznań religijnych.

 

4.

 Dzieci znają panujący w placówce system karania i nagradzania.

 

5.

 Przedszkolaki z wszelkimi trudnościami mają zapewnione uczestnictwo w pracy wyrównawczej oraz mogą korzystać z pomocy logopedy, zajęć korekcyjnych, pedagoga i psychologa.

 

6.

 Dzieci uzdolnione mogą uczestniczyć w zespołach rozwijających ich zainteresowania.

 

7.

 Każde dziecko ma prawo do spotkań z obojgiem rodziców, chyba że została podjęta w tej sprawie inna decyzja przez Sąd Rodzinny.

 

8.

 Dzieci są chronione przed wykonywaniem prac i czynności niebezpiecznych dla ich rozwoju fizycznego, umysłowego, duchowego, moralnego i społecznego.

 

9.

 Przedszkolaki mają prawo do śmiałego wyrażania własnych poglądów.

 

10.

 Milusińscy mają prawo do odmowy spożywania niektórych posiłków, wychodzenia do toalety według potrzeb a nie na komendę, to samo dotyczy kwestii spania.

 

11.

 Każde dziecko może liczyć na pomoc w trakcie jedzenia, czynności wykonywanych w toalecie, ubierania się.

 

12.

 Szanujemy nietykalność przedszkolaka, który nie życzy sobie, żeby go dotykać, czy zdejmować ubranie wierzchnie.

 

13.

 W przypadku udowodnionej trudnej sytuacji materialnej rodziny, dziecko ma prawo do korzystania z obniżonej stawki za wyżywienie.

 

14.

 W przypadku zauważenia przez personel przedszkola zaniedbań ze strony rodziców (niedożywienie, nieutrzymywanie higieny osobistej, ślady pobicia) będą podejmowane kroki mające na celu poprawę sytuacji dziecka , włącznie ze zgłoszeniem do organizacji zajmującej się takimi problemami.

 

15.

 Wobec dzieci w żadnym wypadku nie można stosować kar cielesnych ani żadnych metod uwłaczających ich godności osobistej.

 

Niniejsze prawa zostały opracowane wg Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.